Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Chủ Nhật, 28/05/2017, 21:17 [GMT+7]

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Hỏi: Công ty có thực hiện thuê khoán lao động dưới hình thức ký hợp đồng khoán việc (không phải hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động) với các cá nhân là người lao động cư trú tại địa phương để thực hiện công việc: trồng rừng, chăm sóc rừng, bảo vệ rừng… Vậy, việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được thực hiện như thế nào?


Trả lời: Căn cứ quy định tại Khoản 1(b, i) Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15-8-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định về khấu trừ thuế đối với thu nhập của cá nhân cư trú, trường hợp công ty theo như trình bày có thực hiện thuê khoán lao động dưới hình thức ký hợp đồng khoán việc (không phải hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động) với các cá nhân là người lao động cư trú tại địa phương để thực hiện công việc: trồng rừng, chăm sóc rừng, bảo vệ rừng … thì việc khấu trừ thuế TNCN được như sau:


+ Trường hợp hợp đồng khoán việc có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.


+ Nếu cá nhân nhận khoán việc tự xác định chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân được phép làm bản cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN (ban hành theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15-6-2015 của Bộ Tài chính) để công ty làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 111/2013 nêu trên. Tuy nhiên, với điều kiện là cá nhân phải thuộc diện đã đăng ký thuế và đã có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

 Mai Dương
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)

.

các thông tin tiện ích