Video: Đưa hầm đường bộ đèo Cả vào vận hành khai thác21/08/2017