Video: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Khánh Hòa05/05/2016