09:04, 16/04/2019

Gần 100% chất thải y tế nguy hại được xử lý

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện nay, chất thải y tế phát sinh từ các bệnh viện, cơ sở y tế trong tỉnh với số lượng 3.779kg/ngày, bao gồm: chất thải y tế thông thường 3.113kg/ngày; chất thải y tế nguy hại 666kg/ngày.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện nay, chất thải y tế phát sinh từ các bệnh viện (BV), cơ sở y tế trong tỉnh với số lượng 3.779kg/ngày, bao gồm: chất thải y tế thông thường 3.113kg/ngày; chất thải y tế nguy hại 666kg/ngày. Chất thải y tế phát sinh và phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý theo Thông tư 58/2015 của Liên Bộ Y tế - Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải y tế.

 
Đối với chất thải y tế thông thường, các cơ sở y tế hợp đồng với công ty môi trường đô thị địa phương thu gom, xử lý 100%. Đối với chất thải y tế nguy hại thực hiện theo Kế hoạch quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. Năm 2016, Ngân hàng Thế giới hỗ trợ tỉnh dự án Hỗ trợ xử lý chất thải BV, xây dựng 4 cụm xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung bằng công nghệ vi sóng tại BV Đa khoa tỉnh, BV huyện Diên Khánh, BV Đa khoa khu vực Cam Ranh và BV Đa khoa khu vực Ninh Hòa. Các cụm xử lý đã được đưa vào hoạt động năm 2017, đảm nhận việc xử lý chất thải y tế nguy hại của các đơn vị không có hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại hoặc bị hỏng. Ngoài ra, một số cơ sở y tế còn hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa và Công ty Môi trường Việt Xanh để thu gom, xử lý. Tổng lượng xử lý đạt 662kg/ngày (99,4%).


P.L