09:06, 09/06/2022

Đề xuất phân bổ tạm thời chỉ tiêu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cho các địa phương

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất phân bổ tạm thời chỉ tiêu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cho các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất phân bổ tạm thời chỉ tiêu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cho các huyện, thị xã, thành phố.


Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cho các huyện, thị xã, thành phố làm cơ sở thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Do đó, sở đã hoàn thiện dự thảo phân bổ tạm thời chaỉ tiêu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cho các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, có văn bản đề nghị UBND các địa phương kiểm tra, rà soát và có ý kiến đối với dự thảo. Trên cơ sở đó, sở đã dự thảo văn bản để UBND tỉnh phân bổ tạm thời chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt, UBND các địa phương có trách nhiệm rà soát, trường hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có mâu thuẫn với quy hoạch tỉnh thì phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch tỉnh.


VĂN KỲ