11:05, 22/05/2022

Đồng ý chủ trương xây dựng Đề án thành lập thị xã Diên Khánh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về chủ trương xây dựng Đề án thành lập thị xã Diên Khánh và các phường trực thuộc.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về chủ trương xây dựng Đề án thành lập thị xã Diên Khánh và các phường trực thuộc.


Theo đó, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương xây dựng đề án này để huyện Diên Khánh có cơ sở triển khai xây dựng đề án đảm bảo theo các quy định hiện hành và phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21-3-2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 23-2-2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 09.


UBND tỉnh giao UBND huyện Diên Khánh xây dựng chi tiết đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành, trong đó chịu trách nhiệm các nội dung về số liệu khi xây dựng đề án. Đồng thời, quá trình tổ chức lập quy hoạch thị xã Diên Khánh trong thời gian tới, đặc biệt tại các khu vực thuộc các xã: Diên An, Diên Toàn, Suối Hiệp và thị trấn Diên Khánh, cần nghiên cứu lập quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040.


D.N