09:10, 03/10/2021

Xác định giá đất để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc thực hiện xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc thực hiện xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách.


Theo đó, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời giao sở tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2212 ngay 22-3-202l; chủ động rà soát các trường hợp cấp bách cần phải xác định giá đất cụ thể trên cơ sở đề nghị của các địa phương và chủ đầu tư; khẩn trương xây dựng phương án giá đất cụ thể (không cần thiết phải thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất), trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định trước khi trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Sở thường xuyên rà soát, tổng hợp để tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2021 phù hợp với tình hình thực hiện; giao UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thiện, bổ sung hồ sơ phương án giá đất cụ thể theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.


T.K