Triển khai chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lập quy hoạch

Chủ Nhật, 14/03/2021, 21:55 [GMT+7]

Triển khai chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lập quy hoạch

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch - Đầu tư về việc triển khai Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Theo đó, UBND tỉnh thông báo cho các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết nội dung của chỉ thị; đồng thời giao Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong quá trình tham mưu, phối hợp triển khai quy hoạch tỉnh; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 04, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của từng địa phương, đơn vị.


Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1208 ngày 7-8-2020. Tuy nhiên, hiện nay, tiến độ công tác lập quy hoạch của tỉnh còn chậm. Để đẩy nhanh tiến độ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, tổ công tác lập quy hoạch tỉnh để đảm bảo tiến độ đề ra. Nếu địa phương, cơ quan nào không hoàn thành nhiệm vụ mà nguyên nhân do chủ quan thì xem xét kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân theo quy định. Hàng tháng, Ban chỉ đạo, tổ công tác lập quy hoạch tỉnh tổ chức họp kiểm tra tiến độ, xử lý các vấn đề liên quan, đồng thời báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy. Hàng quý, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


VĂN KỲ

 

.

các thông tin tiện ích