11:01, 18/01/2021

Quy định tỷ lệ phần trăm để lại tiền phí bảo vệ môi trường

HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

 

HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm để lại tiền phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Tổ chức cung cấp nước sạch và UBND phường, thị trấn. Mức tỷ lệ phần trăm để lại cụ thể như sau: Để lại 10% trên tổng số tiền phí BVMT thu được cho tổ chức cung cấp nước sạch để trang trải chi phí hoạt động thu phí; để lại 15% trên tổng số tiền phí BVMT thu được cho UBND phường, thị trấn để trang trải chi phí hoạt động thu phí.


Phần còn lại, sau khi trừ số tiền phí được trích để lại, đơn vị cung cấp nước sạch và UBND phường, thị trấn nộp vào ngân sách. Cụ thể, số phí do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước thu, nộp 100% vào ngân sách tỉnh, UBND phường, thị trấn nộp 100% vào ngân sách phường, thị trấn và các đơn vị cung cấp nước sạch khác nộp 100% vào ngân sách huyện.


THIỆN TÂM