Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Thứ Tư, 20/05/2020, 22:44 [GMT+7]

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 67 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.


Mục tiêu nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia về phân bổ và khoanh vùng đất đai cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương; sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biển đổi khí hậu, phát triển bền vững; đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước.


Nội dung quy hoạch gồm: quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2025; kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025, tầm nhìn 2050; đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2025, tầm nhìn sử dụng đất đến 2050; xây dựng báo cáo quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2025, tầm nhìn 2050; xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo quy hoạch; xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2025, tầm nhìn 2050; thẩm định, phê duyệt quy hoạch; công bố công khai quy hoạch…


Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình báo cáo tình hình sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020, nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025; danh mục, công trình, dự án trọng điểm có sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 
V.L

 

.

các thông tin tiện ích