10:03, 05/03/2020

Công bố 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực môi trường

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 424 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 424 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.  


Theo đó, có 3 danh mục ban hành mới gồm vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải; tham vấn ý kiến thực hiện đánh giá tác động môi trường; chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo tác động môi trường đã được phê duyệt. 5 danh mục sửa đổi, bổ sung gồm: xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường khai thác khoáng sản; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường. 14 danh mục thủ tục bãi bỏ như: thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án; xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại…


V.L