10:09, 15/09/2019

Tiến độ phát triển nhà ở xã hội còn chậm

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến cuối năm 2018, diện tích sàn nhà ở xã hội toàn tỉnh đạt gần 79 nghìn m2, trong đó chủ yếu là diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội của Chung cư Đường sắt Nha Trang, các chung cư: CT4B, CT6A, CT5, CT2 Vĩnh Điềm Trung. Dự kiến đến cuối năm 2019, khi Chung cư HQC hoàn thành sẽ đạt 171 nghìn m2, đến cuối năm 2020 khi Chung cư P.H và Chung cư xã hội tại VCN Phước Long II hoàn thành sẽ đạt 353 nghìn m2.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến cuối năm 2018, diện tích sàn nhà ở xã hội toàn tỉnh Khánh Hòa đạt gần 79 nghìn m2, trong đó chủ yếu là diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội của Chung cư Đường sắt Nha Trang, các chung cư: CT4B, CT6A, CT5, CT2 Vĩnh Điềm Trung. Dự kiến đến cuối năm 2019, khi Chung cư HQC hoàn thành sẽ đạt 171 nghìn m2, đến cuối năm 2020 khi Chung cư P.H và Chung cư xã hội tại VCN Phước Long II hoàn thành sẽ đạt 353 nghìn m2.


Theo tiến độ trên thì đến năm 2020 mới chỉ đạt khoảng 58,9% chỉ tiêu đề ra theo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (600 nghìn m2 sàn nhà ở xã hội).


Duy Nhật