Học viện Hải quân: Triển khai công tác đầu tư trang thiết bị đào tạo

Thứ Tư, 12/02/2020, 21:44 [GMT+7]

Học viện Hải quân: Triển khai công tác đầu tư trang thiết bị đào tạo

Học viện Hải quân vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đầu tư trang thiết bị đào tạo (2016 - 2020) và phương hướng đầu tư (2021 - 2025) của học viện nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phù hợp với Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo”.


Hội nghị đã tập trung đánh giá thực trạng trang thiết bị đào tạo của học viện, các khoa, trung tâm hiện nay; mức độ đáp ứng yêu cầu huấn luyện, thực hành các nội dung, chương trình đào tạo cơ bản cả số lượng, chất lượng, mức độ đáp ứng yêu cầu đào tạo, yêu cầu huấn luyện, thực hành các nội dung, chương trình đào tạo chuyên ngành. Bên cạnh đó, tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư theo khả năng kinh phí được phân cấp hàng năm để đầu tư nâng cấp trang thiết bị đào tạo theo hướng tích hợp, ứng dụng khoa học công nghệ mới để số hóa, mô phỏng trang thiết bị chuyên ngành, trang thiết bị kết nối mạng nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành, giám sát, truy cập, từng bước đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong giáo dục, đào tạo hiện nay và những năm tiếp theo.


Sau hội nghị, tiến hành tổ chức thẩm định nội dung đầu tư của các đơn vị; tổng hợp nhu cầu đầu tư trang thiết bị đào tạo giai đoạn 2021 - 2025 của Học viện Hải quân báo cáo cấp trên theo quy định.


Thiện Tâm

.

các thông tin tiện ích