Đổi mới tuyên truyền về bảo hiểm xã hội

Thứ Năm, 10/06/2021, 23:04 [GMT+7]

Đổi mới tuyên truyền về bảo hiểm xã hội

Theo Kế hoạch 4963 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền Bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn tỉnh vừa ban hành, từ nay đến năm 2030, ngành BHXH tỉnh sẽ phối hợp với các cấp, ngành, địa phương đổi mới toàn diện về công tác truyền thông BHXH.

 
Đổi mới toàn diện


Mục tiêu quan trọng của kế hoạch 4963 là để tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ về lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách BHXH. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH, hướng đến BHXH toàn dân.


Kế hoạch đề ra đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung cải cách của chính sách BHXH; đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chính sách BHXH mới. Về nội dung tuyên truyền, đến năm 2025, phấn đấu 100% nội dung tuyên truyền phù hợp với định hướng cải cách chính sách BHXH theo từng giai đoạn. Về hình thức tuyên truyền, tăng cường hình thức tuyên truyền hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ (mạng xã hội, đoạn phim ngắn…). Về phương pháp tuyên truyền, kết hợp hài hòa giữa hình thức tuyên truyền thường xuyên với hình thức tuyên truyền theo chiến dịch…


Kế hoạch này sẽ được thực hiện trong 2 giai đoạn: Giai đoạn 2020 - 2025 tập trung vào tuyên truyền nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, tạo sự đồng thuận trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH. Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tập trung tuyên truyền nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH và những chính sách mới về BHXH. Nội dung đổi mới sẽ tập trung chuyển đổi từ chú trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật sang tuyên truyền về lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung của cải cách chính sách BHXH; tăng cường tiếp cận BHXH dựa trên nền tảng công nghệ song song với hình thức tuyên truyền miệng trực tiếp; kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên và tuyên truyền theo chiến dịch, ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách; tăng cường tuyên truyền đa chiều, kết hợp dựa trên bằng chứng, thay vì 1 chiều đơn lẻ…


Chú trọng tuyên truyền thường xuyên


Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về BHXH định hướng, kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền BHXH, chú trọng thực hiện tuyên truyền theo chiến dịch gắn với việc nghiên cứu kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện chính sách BHXH. BHXH tỉnh là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH xây dựng kế hoạch tuyên truyền và chú trọng thực hiện tuyên truyền thường xuyên nhằm tiếp cận, thuyết phục người dân chủ động tham gia BHXH; bảo đảm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền BHXH do cơ quan BHXH tổ chức thực hiện.


Bên cạnh đó, Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền BHXH. UBND cấp huyện thực hiện  chiến dịch ra quân truyền thông về BHXH mỗi năm/lần trên toàn địa bàn dân cư; phát thanh tuyên truyền về BHXH trên hệ thống loa phường. Các cơ quan báo chí địa phương thực hiện chuyên mục tuyên truyền về BHXH.


Ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc quản lý và điều hành BHXH tỉnh cho biết, thực hiện Kế hoạch 4963 của UBND tỉnh, với nguồn kinh phí phục vụ thông tin, tuyên truyền BHXH do UBND tỉnh và cơ quan BHXH đảm bảo; cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thông tin, tuyên truyền về BHXH, tin rằng số người tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.


Minh Thiết

 

.

các thông tin tiện ích