Siết chặt công tác cán bộ

Thứ Năm, 08/04/2021, 22:22 [GMT+7]

Siết chặt công tác cán bộ

Sau khi Báo Khánh Hòa đăng tải loạt bài viết “Quên tái bổ nhiệm hàng chục cán bộ” (ngày 30 và 31-12-2020), Sở Nội vụ đã rà soát, kiểm tra lại công tác cán bộ trong trường học. Song để tránh sai sót tương tự, sở vừa có văn bản yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị và địa phương trong toàn tỉnh rà soát tổng thể công tác cán bộ.


Theo bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ, thời gian qua, sở đã triển khai rộng rãi Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản liên quan đến các cơ quan và địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nội dung theo quy định, qua theo dõi, sở nhận thấy còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa nghiêm túc. Trong đó, sai sót thường thấy tập trung chủ yếu ở quy trình bổ nhiệm lại; ban hành quyết định bổ nhiệm lại chưa đúng quy định… Ngoài ra, nhiều trường hợp công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đã hết thời hạn giữ chức vụ nhưng vẫn thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ lãnh đạo đã được bổ nhiệm trước đó. Không ít trường hợp cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ để bổ nhiệm lại... Để bảo đảm thực hiện đúng các quy định về việc bổ nhiệm lại và chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại trong công tác cán bộ, sở đã đề nghị giám đốc các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh rà soát, thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ nhằm tránh xảy ra sai sót như việc chậm bổ nhiệm lại cán bộ trong trường học ở thị xã Ninh Hòa.  


Theo đó, Sở Nội vụ yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát đội ngũ công chức, viên chức hiện đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để xem xét bổ nhiệm lại đúng thời gian quy định, cụ thể về thời gian giữ chức vụ, trình độ, tiêu chuẩn của chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý... Đối với các trường hợp đã hết thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng vẫn đang thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ lãnh đạo, quản lý thì đề nghị báo cáo cụ thể từng trường hợp và hướng xử lý.


Để tránh trường hợp cán bộ được bổ nhiệm, tái bổ nhiệm nhưng thiếu chuẩn, sở yêu cầu các đơn vị có kế hoạch cử công chức, viên chức, quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý. Mục tiêu đến hết năm 2021, 100% công chức, viên chức phải được bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ. Các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, sở sẽ tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.


Đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo quy định thì cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền phải tiến hành quy trình xem xét bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trường hợp chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm phải có văn bản thông báo để cơ quan, tổ chức và công chức, viên chức biết. Chậm nhất 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền bổ nhiệm phải ra thông báo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Quyết định bổ nhiệm lại hoặc quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được ban hành trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm ít nhất 1 ngày làm việc.


Bà Trần Thu Mai cho biết, trường hợp công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm mà chưa có quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của cấp có thẩm quyền thì không được thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ lãnh đạo, quản lý hiện giữ. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ lãnh đạo, quản lý đó do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định. Sở Nội vụ đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng quy định và báo cáo kết quả rà soát, đề xuất hướng xử lý nếu có sai sót trong công tác bổ nhiệm về sở trước ngày 30-4 để sở tổng hợp.

 


Dừng thanh toán phụ cấp chức vụ đối với cán bộ chậm bổ nhiệm


Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh vừa có văn bản gửi KBNN Ninh Hòa thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý chậm bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.


Theo đó, bắt đầu từ tháng 4, dừng thanh toán chế độ phụ cấp chức vụ đối với các cán bộ quản lý trường học chưa được tái bổ nhiệm theo danh sách của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa; yêu cầu KBNN Ninh Hòa có văn bản báo cáo UBND thị xã về việc dừng thanh toán chế độ phụ cấp chức vụ đối với các trường hợp chưa được bổ nhiệm theo quy định. Bên cạnh đó, đề nghị UBND thị xã Ninh Hòa có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã phối hợp với KBNN Ninh Hòa trong việc tính toán phụ cấp chức vụ đối với các cán bộ quản lý từ thời điểm hết thời hạn bổ nhiệm theo quyết định bổ nhiệm và thực hiện thu hồi nộp ngân sách nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Đồng thời, KBNN tỉnh cũng yêu cầu KBNN Ninh Hòa rà soát hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản của tất cả các đơn vị tại kho bạc theo quy định để tránh các trường hợp tương tự xảy ra.

 


 


Đình Lâm - Công Định

 

.

các thông tin tiện ích