02:08, 20/08/2020

Triển khai kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.

 

Các em tham gia thảo luận tại Diễn đàn trẻ em TP.Nha Trang năm 2020
Các em tham gia thảo luận tại Diễn đàn trẻ em TP.Nha Trang năm 2020

 

Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch là nâng cao nhận thức, năng lực phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp các trường hợp, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em cho gia đình, cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và tư pháp, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em; tăng cường phối hợp liên ngành, liên cấp; thực hiện có hiệu quả các giải pháp, hoạt động đột phá trong việc cung cấp dịch vụ, điều tra, xử lý kết hợp hỗ trợ nạn nhân trẻ em và đấu tranh phòng, chống tội phạm bạo lực, xâm hại trẻ em.

 

T.TRÚC