10:03, 05/03/2020

Khó khăn trong phát triển lên thị xã

Chương trình phát triển đô thị Diên Khánh lên thị xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó vướng mắc lớn nhất là tiêu chuẩn toàn huyện phải đạt đô thị loại IV và 50% đơn vị hành chính cấp xã được quy hoạch thành phường. Hiện nay, huyện đang từng bước tháo gỡ những vướng mắc này.

Chương trình phát triển đô thị Diên Khánh lên thị xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó vướng mắc lớn nhất là tiêu chuẩn toàn huyện phải đạt đô thị loại IV và 50% đơn vị hành chính cấp xã được quy hoạch thành phường. Hiện nay, huyện đang từng bước tháo gỡ những vướng mắc này.


Từng bước tháo gỡ khó khăn


Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra nghị quyết đến năm 2020, huyện Diên Khánh sẽ được công nhận là thị xã. Tuy nhiên, năm 2016, khi bắt tay vào quá trình xây dựng đô thị thành thị xã, huyện đã gặp nhiều khó khăn khi các văn bản mới được ban hành. Cụ thể, trước năm 2016, việc thành lập thị xã áp dụng theo Nghị định 62/2011 của Chính phủ thì hiện nay được điều chỉnh bằng Nghị quyết 1211/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính và Nghị quyết 1210/2016 về phân loại đô thị. Theo đó, có 5 tiêu chuẩn huyện cần đạt được khi lập đề án công nhận thị xã gồm: quy mô diện tích tự nhiên trên 200km2 (huyện đã đạt); quy mô dân số trên 100.000 người (đã đạt); cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội (đã đạt); tỷ lệ số phường trên số lượng đơn vị hành chính cấp xã từ 50% trở lên (huyện phải có 10 phường nhưng hiện nay trong quy hoạch chỉ có 8 phường); toàn bộ huyện phải được công nhận là đô thị loại IV (chưa đạt).

 

Một góc thị trấn Diên Khánh.

Một góc thị trấn Diên Khánh.


Theo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị huyện, hiện nay, huyện đang từng bước tháo gỡ những vướng mắc trong chương trình xây dựng đô thị Diên Khánh lên thị xã. Huyện đã lập đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để bổ sung 2 xã quy hoạch thành phường trong tương lai nhằm tăng từ 8 phường lên 10 phường theo tiêu chuẩn của thị xã. Hiện nay, đề án này đang được Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh, dự kiến sẽ phê duyệt trong tháng 4. Tuy nhiên, trong tiêu chí để xã trở thành phường thuộc thị xã còn nhiều vấn đề cần đạt được như: quy mô dân số, quy mô diện tích tự nhiên, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị… Ông Phan Văn Tùng - Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện cho biết, qua rà soát các xã được quy hoạch thành phường đều đạt các tiêu chí từ điểm trung bình trở lên. Riêng tiêu chí về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị còn yếu, cần có sự đầu tư hơn nữa. Đây là vấn đề lâu dài, còn trước mắt huyện đang tập trung mọi nguồn lực cho Đề án phân loại huyện Diên Khánh là đô thị loại IV.  


Sẽ đạt đô thị loại IV trong năm 2020


Qua rà soát, phân tích các tiêu chí hiện trạng đô thị của huyện, phần lớn các tiêu chí đều đạt theo quy định tại Nghị quyết 1210/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Trong 5 tiêu chí và 60 tiêu chuẩn đô thị loại IV được quy định, huyện có 39 tiêu chuẩn đã đạt và vượt mức tối đa; 12 tiêu chuẩn đạt trên mức tối thiểu nhưng chưa đạt điểm tối đa; 9 tiêu chuẩn chưa đạt theo quy định như: tỷ lệ tăng dân số hàng năm của huyện còn thấp; diện tích đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị thấp; chưa có hệ thống xử lý nước thải đô thị; diện tích đất cây xanh công cộng khu vực đô thị còn thấp; mật độ đường giao thông chính (tính đường có chiều rộng hơn 7,5m), mật độ đường cống thoát nước chính còn ít; diện tích sàn nhà ở bình quân/người thấp… Tuy nhiên, theo quy định phân loại về đô thị, huyện Diên Khánh đạt hơn 84/100 điểm, trong khi điểm để được công nhận là đô thị loại IV là 75 điểm.


Ông Phan Văn Tùng cho biết, trong tháng 3, UBND huyện sẽ thông qua hội đồng phản biện của huyện để rà soát lại tất cả các tiêu chí. Huyện ủy sẽ xem xét lại đề án và HĐND huyện sẽ có nghị quyết trước khi trình tỉnh để tỉnh trình Bộ Xây dựng. Trước năm 2016 chỉ yêu cầu thị trấn Diên Khánh được công nhận đô thị loại IV là có thể lập đồ án xây dựng thị xã. Hiện nay, theo quy định mới, toàn bộ huyện Diên Khánh phải được công nhận đô thị loại IV thì huyện mới có thể lập đề án xây dựng thị xã. Do đó, huyện gặp nhiều khó khăn khi triển khai đồ án này vì mặt bằng phát triển đô thị chung toàn huyện không đồng đều. Đến nay, các phần việc đã cơ bản hoàn tất với kết quả khả quan và đến cuối năm nay, huyện sẽ được công nhận là đô thị loại IV.


MAI HOÀNG