Học viện Hải quân: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2

Thứ Ba, 26/11/2019, 09:32 [GMT+7]

Học viện Hải quân: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2

Sáng 25-11, Học viện Hải quân khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN) năm 2019 cho đối tượng 2 của Quân chủng Hải quân.


Lớp bồi dưỡng có 47 đồng chí là cán bộ nòng cốt của các đơn vị hải quân trong cụm số 2, đóng quân từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận và các lực lượng khác đang công tác trên địa bàn. Học viên được bồi dưỡng các nội dung: Những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về chiến lược QP-AN trong thời kỳ mới, kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn với QP-AN; quán triệt những nguyên tắc cơ bản của Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ QP-AN trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; quán triệt những yêu cầu mới về thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân; phương pháp tổ chức, triển khai thực hiện công tác quân sự, quốc phòng trên từng cương vị, chức trách nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.


T.K

.

các thông tin tiện ích