VIDEO: Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID và ứng dụng báo cháy 114 tại các khu dân cư