VIDEO: Sôi nổi hội thi Bơi biển và bơi thúng, lắc thúng
MÃ PHƯƠNG - GIA TUỆ