VIDEO: Ấn tượng chương trình xiếc Việt Nam - Lào
Mã Phương 08:46, 05/08/2023