VIDEO: Báo Khánh Hòa và các đơn vị bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Bích Đầm