VIDEO: Nhiều giải pháp bình ổn hàng hóa phục vụ Tết12/12/2022