VIDEO: Nỗ lực ngăn chặn khai thác thủy sản trái phép24/11/2022