VIDEO: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh nói về kỳ vọng phát triển của Khu Kinh tế Vân Phong từ các cơ chế, chính sách của các Nghị quyết Trung ương05/08/2022