VIDEO: Đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy ở địa bàn lầu 7, Nha Trang