VIDEO: Sẵn sàng cho việc cấp hộ chiếu phổ thông qua mạng29/05/2022