VIDEO: Chung tay bảo tồn Khu Bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào10/05/2022