Báo Khánh Hòa và các đơn vị tài trợ bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 hộ nghèo xã Suối Cát28/05/2022