VIDEO: Phát huy sức trẻ của đoàn thanh niên công an trong nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự27/03/2022