VIDEO: Đảm bảo an ninh, an toàn gắn với phòng chống dịch Covid-19 trên các tuyến du lịch đảo07/02/2022