VIDEO: Tiêu thụ nông, thủy sản trong mùa dịch01/09/2021