VIDEO: Xử lý đối tượng múa rựa trước mặt tổ truy vết dịch Covid-1924/08/2021