VIDEO: Tăng cường đấu tranh với hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật13/08/2021