VIDEO: Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc chấp hành Chỉ thị 1607/08/2021