VIDEO: Báo Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Đầu tư VCN hỗ trợ người dân vùng dịch04/08/2021