VIDEO: Thành lập Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh Khánh Hòa28/07/2021