VIDEO: Nha Trang chủ động xét nghiệm tầm soát Covid-19 trong cộng đồng19/07/2021