VIDEO: Học sinh Raglai làm 1.000 tấm chắn giọt bắn tặng tuyến đầu chống dịch03/07/2021