VIDEO: Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 202629/06/2021