VIDEO: Một ngày của cán bộ cấp căn cước công dân11/04/2021