VIDEO: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đại hội XIII thành công rất tốt đẹp01/02/2021