VIDEO: Tiêu hủy tang vật khai thác thủy sản trái phép09/12/2020