VIDEO: Phường Vĩnh Phước vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ14/07/2020