VIDEO: Đấu tranh mạnh với tình trạng khai thác cát trên sông Cái Nha Trang27/06/2020