VIDEO: Tạo điều kiện tối đa cho công nghiệp phát triển21/05/2020