VIDEO: Về cơ sở làm hộ khẩu và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 1928/03/2020