VIDEO: Tăng cường rà soát các trường hợp công dân trở về từ nước ngoài25/03/2020