VIDEO: Phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giam giữ25/03/2020