VIDEO: Người tiên phong cho nghệ thuật múa rối độc diễn13/02/2020